bbsvs

Python全局变量与局部变量的使用实例

作者:bbsvs 时间:2017-06-23

这篇文章主要是详细介绍Python全局变量与局部变量的使用实例

Python全局变量与局部变量详解


#Python中的变量:全局变量和局部变量
  
#在很多语言中,在声明全局变量的时候,都喜欢把全局变量的名称定义为大写
  
#定义学生人数为100
STUDENT_NUMBER = 100
#学校名称
SCHOOL_NAME = 'Guangzhou University'
  
"""\
    获取全局变量:学生人数STUDENT_NUMBER的值
"""
def getStudentNumber():
    return STUDENT_NUMBER
"""\
    重置全局变量:学生人数STUDENT_NUMBER值
"""
def setStudentNumber(num):
    global STUDENT_NUMBER
    STUDENT_NUMBER = num
"""\
    获取全局变量:学校名称SCHOOL_NAME的值
"""
def getSchoolName():
    return SCHOOL_NAME
"""\
    重置全局变量:学校名称SCHOOL_NAME值
"""
def setSchoolName(name):
    global SCHOOL_NAME
    SCHOOL_NAME = name
  
def changeValue():
    name = '北京大学'
    number = 90
    print('全局变量STUDENT_NUMBER = ' , getStudentNumber())
    print('全局变量SCHOOL_NAME = ' , getSchoolName())
    print('#######################################')
    print('局部变量namber = ' , number)
    print('局部变量name = ' , name)
    print('#######################################')
    print('改变全局变量值...')
    print('#######################################')
    setStudentNumber(number)
    setSchoolName(name)
    print('全局变量STUDENT_NUMBER = ' , getStudentNumber())
    print('全局变量SCHOOL_NAME = ' , getSchoolName())
  
if __name__ == '__main__':
    changeValue()


TAG:
全局   变量   局部